Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4879
Title: Окремі аспекти правової охорони ґрунтів: консервація та рекультивація земель в Україні та ЄС
Other Titles: Some aspects of soil`s legal protection: conservation and reclamation in Ukraine and the EU
Authors: Мельник, Олеся Григорівна
Melnyk, Olesia
Keywords: земля;консервація земель;відновлення земель;рекультивація земель;еколого-збалансованого використання земель;land;land conservation;land restoration;land reclamation;ecologically-balanced land use
Issue Date: 26-May-2020
Publisher: Запорізький національний університет
Citation: Мельник О.Г. Окремі аспекти правової охорони ґрунтів: консервація та рекультивація земель в Україні та ЄС / О.Г. Мельник // Юридичний науковий електронний журнал. – 2020. - №3. - С. 188-190. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-3/45
Abstract: Охорона грунтів це окремий комплексний напрямок земельно-правового регулювання та належного режиму певної категорії земель, і, скоріше за все, не доречно було б розглядати еколого-збалансоване землекористування як складовий елемент охорони земель в нашій державі. Доцільно окремо виділяти поняття правової охорони земель саме сільськогосподарського призначення і узагальнювати думку науковців у цій сфері та визначити, що це є сукупність правового впливу, який спрямований на належне втілення науково обґрунтованої ефективності еколого-збалансованого використання земель саме цього елементу як основного засобу виробництва в сфері сільського господарства. При цьому важливо врахувати пріоритет права сільськогосподарського землекористування перед усіма іншими видами та важливої взаємодії землі з іншими природними ресурсами. Через те не дивно, що в тому ж Земельному Кодексі передбачено, що основним завданням охорони земель в Україні є саме збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних та інших якостей земель. Відновлення земель може бути не лише в межах окремої категорії, це також і поліпшення, в першу чергу, якісного стану земель як сільськогосподарського, так і лісогосподарського призначення, які використовуються як базовий засіб виробництва. Мова йде про відновлення їх якісного стану, а саме про відтворення родючості ґрунтів, важливим елементом є підвищення продуктивності земель, а певна специфіка властива й відновленню земель, що перебувають під особливою охороною. Щодо консервації, їй підлягають деградовані та малопродуктивні землі, промислове використання яких є небезпечним для екології та економічно неефективним. Проблема також полягає у тому, що техногенно забруднені земельні ділянки, на яких майже неможливо отримати екологічно чисту продукцію, а проживання людей на цих земельних ділянках є шкідливим для їх здоров'я. Основним завданням рекультивації є виконання комплексу певних робіт і заходів, доведення порушених земель до стану, який був би придатний для їх використання у сільському, чи, скажімо, лісовому чи рибному господарствах для промислового та комунального будівництва чи створення зон відпочинку
Description: Soil`s protection is a separate complex area of land regulation and proper regime of a certain category of land, and most probably it would not be appropriate to consider ecologically balanced land use as an integral element of land protection in our country. It is advisable to separately distinguish the concept of legal protection of land for agricultural purposes and summarize the opinion of scientists in this field and to determine that this is a set of legal impact, which is aimed at the proper implementation of scientifically sound efficiency of ecologically-balanced use of land of this element as the main means of agricultural production farms. It is important to consider the priority of agricultural land use right over all other species and the important interaction of land with other natural resources. It is not surprising, therefore, that the same Land Code stipulates that the main task of land protection in Ukraine is precisely the conservation and reproduction of land resources, the ecological value of natural and other qualities of land. Land restoration can be not only within a separate category, it can also improve, first of all, the quality of agricultural and forestry land, which are used as a basic means of production. It is a question of restoring their qualitative state, namely the reproduction of soil fertility, an important element is the improvement of the productivity of lands, and a certain specificity is peculiar to the restoration of lands under special protection. As regards conservation, it is subject to degraded and low-productivity land whose industrial use is environmentally hazardous and economically inefficient. The problem is also that man-made land, where it is almost impossible to get clean produce, and living on these land plots is detrimental to them health. The main task of reclamation is to perform a set of specific works and activities, to bring the disturbed lands to a condition that would be suitable for their use in agriculture, or, say, forestry or fisheries for industrial and communal construction or the creation of recreation areas. Keywords: land, land conservation, land restoration, land reclamation, ecologicallybalanced land use.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4879
ISSN: 2524-0374
metadata.dc.identifier.udc: 349
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okremi_aspekt.pdf367,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.