Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2761
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБиба, Валентина Анатоліївна-
dc.contributor.authorByba, Valentyna-
dc.date.accessioned2019-11-20T11:12:38Z-
dc.date.available2019-11-20T11:12:38Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationБиба В.А. Диверсифікація як інструмент забезпечення економічної стійкості фермерських господарств / В.А. Биба // Економіка та управління АПК: зб. наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2019. - Вип. 1 (148). - С.133-145. doi: 10.33245/2310-9262-2019-148-1-133-146uk_UA
dc.identifier.issn2310-9262-
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2761-
dc.descriptionIt is revealed that on the basis of socio-economic relations a system of moral and cultural values of the farmer's professional activity, which is influenced by national peculiarities of agricultural production, as well as the acquired experience and traditions, is formed. The article considers the market transformations of the domestic economy, which resulted in the manifestation of destabilizing factors in the production and sales activity and the possibilities of expanded reproduction. In the study of the activities of farms conducted an assessment of their behavior in the context of medium, large and small business entities. The corresponding calculations have been carried out, which made it possible to conclude that the value of profitability of small farms is subjectively underestimated as a result of shadowing of their production and economic activity. It is argued that the diversification of the activities of farms creates positive externalities, in particular, the preservation of the features of the rural landscape and the creation of jobs in rural areas, reducing pollution and improving the quality of the soil. The average length of employment in the production process is determined, which is 2-3 months in terms of full employment, which requires substantiation of diversification of production activities. It has been established that the shadowing of the activities of members of farms is mainly related to non-agricultural activities, and is conditioned by the peculiarities of taxation of such farms. It is proved that the application of the grading principle of aggregate income will enable the tax payer to be taken into account when calculating the amount of tax, and therefore more consistent with the principle of social justice. It is substantiated that the formation of a strategy of diversification of domestic agricultural production based on the experience of leading countries requires its implementation taking into account national peculiarities and factors of influence. The following main internal and external factors that influence the process of diversification are distinguished: external – the development of the regional economy and the local labor market, the state of their infrastructure; among the internal factors: the level of education, age structure of the population, social capital in the countryside, the position of commodity producers in the industry, which are supported by state programs. Based on the study of rural tourism development opportunities based on FАRM and expert assessments, 37% of farmers can realize the idea of creating conditions for rural tourism on their own, due to the lack of infrastructure of farms and rural areas. Among the main conditions for the development of rural tourism on the basis of farms are as follows: definition of the potential of rural tourism development at the regional level, ensuring the safety of tourists living, working out the schemes of visiting tourist routes, attracting tourists working in the region, organizing a large-scale advertising campaign.uk_UA
dc.description.abstractВ статті встановлено, що на основі соціально-економічних відносин складається система моральних і культурних цінностей професійної діяльності фермера, на яку впливають національні особливості ведення сільськогосподарського виробництва, а також набутий досвід та традиції. Розглянуто ринкові перетворення вітчизняної економіки, що зумовили прояв дестабілізуючих чинників ведення виробничо-збутової діяльності та можливості розширеного відтворення. У дослідженні діяльності фермерських господарств проведено оцінку їхньої поведінки у розрізі середніх, великих та малих суб’єктів господарювання. Встановлено, що величина рентабельності малих фермерських господарств є суб’єктивно заниженою, що зумовлено тінізацією їх виробничо-господарської діяльності. Розглянуто класичне розуміння диверсифікації. Диверсифікація діяльності фермерських господарств формує позитивні зовнішні ефекти, зокрема, збереження особливостей сільського ландшафту та створення робочих місць у сільській місцевості, зниження забруднення і підвищення якості ґрунту. За проведеними розрахунками автором визначено середню тривалість зайнятості у виробничому процесі, яка становить 2–3 місяці в перерахунку на повну зайнятість, що вимагає обґрунтування напрямів диверсифікації виробничої діяльності. Дослідженням встановлено, що тінізація діяльності членів фермерських господарств головним чином пов’язана з веденням несільськогосподарської діяльності, та зумовлена особливостями оподаткування таких господарств. Відповідно застосування принципу градації сукупного доходу дасть можливість врахувати платоспроможність платника податків при обчисленні розміру сплати податку, а отже, більш відповідає принципу соціальної справедливості. Формування стратегії диверсифікації вітчизняного аграрного виробництва на основі використання досвіду провідних країн потребує його імплементації з урахуванням національних особливостей та факторів впливу. Зокрема були виділені такі основні внутрішні і зовнішні фактори, які впливають на процес диверсифікації: зовнішні – розвиток регіональної економіки та локального ринку праці, стан їхньої інфраструктури; серед внутрішніх факторів: рівень освіти, вікова структура населення, соціальний капітал на селі, позиції товаровиробників галузі, які підтримуються державними програмами. Виявлені побажання туристів щодо додаткових послуг, що можуть бути реалізовані фермерськими господарствами. Проведено вивчення думок споживачів і власників ФГ щодо питання про форму оплати праці за участь у сільськогосподарських роботах відпочивальників-туристів. При дослідженні можливостей розвитку сільського туризму на базі ФГ проведено також аналіз експертних оцінок, та з’ясовано, що спробувати нині реалізувати ідею створення умов для розвитку сільського туризму на власній базі мають можливість тільки 37 % фермерів, що пов’язано з недостатньою інфраструктурою господарств і сільської території. Серед основних елементів розвитку сільського туризму на базі фермерських господарств можна виділити такі: необхідність визначення потенціалу розвитку сільського туризму на регіональному рівні, забезпечення безпеки життєдіяльності туристів, опрацювання схем відвідування туристичних маршрутів, залучення працюючих в регіоні туристичних фірм, організація широкомасштабної рекламної кампанії.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherБілоцерківський національний аграрний університетuk_UA
dc.subjectфермерське господарствоuk_UA
dc.subjectfarmuk_UA
dc.subjectдиверсифікаціяuk_UA
dc.subjectdiversificationuk_UA
dc.subjectсільський туризмuk_UA
dc.subjectrural tourismuk_UA
dc.subjectнародні промислиuk_UA
dc.subjectfolk craftsuk_UA
dc.subjectнесільськогосподарська діяльністьuk_UA
dc.subjectnon-agricultural activityuk_UA
dc.subjectоподаткуванняuk_UA
dc.subjecttaxationuk_UA
dc.titleДиверсифікація як інструмент забезпечення економічної стійкості фермерських господарствuk_UA
dc.title.alternativeDiversification as a tool for economic sustainability of farmsuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.identifier.udc338.33:338.43.02uk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyversyfikaciya.pdf10,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.