Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2638
Title: Порівняльний аналіз амінокислотного складу та біологічної цінності білків молока корів чистопородних порід та їх помісей
Other Titles: Comparative analysis of milk amino acid composition and protein biological value in purebred cows and their crossbreds
Authors: Борщ, Олекснадр Олександрович
Borshch, Oleksandr
Борщ, Олександр Васильович
Borshch, Oleksandr
Косіор, Леся Тарасівна
Kosior, Lesia
Пірова, Людмила Вікторівна
Pirova, Liudmila
Ластовська, Ірина Олександрівна
Lastovska, Iryna
Keywords: коров’яче молоко;породи;амінокислотний склад;амінограма;біологічна цінність білків;cow's milk;breed;amino acid composition;amino gram;biological value of proteins
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Порівняльний аналіз амінокислотного складу та біологічної цінності білків молока корів чистопородних порід та їх помісей / О.О.Борщ, О.В.Борщ, Л.Т.Косіор та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць.- Біла Церква:БНАУ, 2019 .- №1(147) .- С. 43-49. doi: 10.33245/2310-9289-2019-147-1-43-49
Abstract: Проаналізовано біологічну цінність молочного білка у кросбредних корів порівняно з чистопородними аналогами. Дослідження проводили на коровах української чорно-рябої молочної породи та помісях першого покоління, отриманих у результаті схрещування зі швіцькою породою, а також на телицях української червоно-рябої молочної породи та помісях першого покоління, отриманих за схрещування української червоно-рябої молочної з монбельярд-ською породою. Встановлено, що молочний білок корів-помісей відзначався більш збалансованим складом незамін-них амінокислот (НЗАК) та більш сприятливим співвідношенням для переробки. За аналізу вмісту окремих незамін-них амінокислот у молоці корів досліджуваних порід з'ясували, що найбільшою абсолютною кількістю характеризу-ється лейцин (9,22–9,87 г/100 г білка молока); фенілаланін+тирозин (9,04–9,75 г/100 г білка молока) і лізин (5,81– 6,73 г/100 г білка молока), а мінімальною – метіонін+цистин (3,32–3,88 г/100 г білка молока). Для білка молока корів української чорно-рябої породи першою лімітуючою амінокислотою був валін, уміст якого становив 97,2 % від їх величини за шкалою адекватності в «ідеальному білку», а другими лімітуючими амінокислотами були метіо-нін+цистин, скор яких становив 94,8 %. У молочному білку помісних корів не виявлено амінокислот, скор яких був менш як 100 %, тобто вміст кожної НЗАК відповідав вимогам потреб людини в еталонному білку. Біологічна цін-ність білка молока у кросбредних корів була дещо вищою, ніж у чистопородних. Молочний білок корів досліджува-них порід не містить амінокислот, співвідношення яких менше оптимального, порівняно з амінокислотною формулою відповідності потребам людини. Найкращим за амінокислотним складом та біологічною цінністю білків було молоко червоно-рябих і монбельярдських помісей.
Description: The milk protein biological value of crossbred cows has been compared with purebred lines. The research has been carried out on Ukrainian Black and White dairy cows and crossbred lines of the first generation obtained due to crossbreeding with Brown Swiss breed. The same has been done on Ukrainian Red and White dairy cows, Montbéliarde breed and crossbred lines of the first-generation, obtained due to crossbreeding with Ukrainian Red and White dairy cows. It has been established that the milk protein of crossbred cows has more balanced composition of (MPC) and more appropriate ratio for processing. The essential amino acid milk analysis of the investigated breeds has found that there is a big amount of leucine (9,22–9,87 g/100 g protein of milk), phenylalanine + tyrosine (9.04–9.75 g/100 g of milk protein) and lysine (5.81– 6.73 g/100 g protein of milk). Also, there is a minimum amount of methionine + cystine – (3.32–3, 88 g/100 g protein of milk). The first limitaive amino acid in the milk protein of Ukrainian Black and White breed is valine, the content of which is 97.2 % of the total amount in the scale of the reference protein. The second limitaive amino acids are methionine + cystine, the content of which is 94.8 %. The amino acids haven’t been found in the milk protein of crossbred cows. It means that the composition of each (MPC) is appropriate for human needs in the reference protein. The milk protein biological value of crossbred cows is somewhat higher than in purebred animals. The milk protein of the investigated breeds does not contain amino acids, the correlation of which is less than optimal in comparison with the amino acid formula of human needs. The milk of Red and White dairy cows and Montbéliarde breed has best protein quality.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2638
ISSN: 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: 637.12.04:636.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Porivnialnyi_analiz.pdf227,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.